ΜΑΚΡΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Angio-OCT

Στη θεραπεία του ανευρύσματος αμφιβληστροειδούς πρωταρχικό ρόλο παίζει η σωστή διάγνωση. Το ανεύρυσμα εδώ το απεικονίσαμε με αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό angio-OCT